Η διάθεση εμβολίων COVID με βάση την υγεία και τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες θα μπορούσε να μειώσει τη θνησιμότητα

Η διάθεση εμβολίων COVID με βάση την υγεία και τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες θα μπορούσε να μειώσει τη θνησιμότητα

Υπολογίζεται ότι το 43 τοις εκατό της μεταβλητότητας στη θνησιμότητα COVID-19 στις ΗΠΑ συνδέεται με κοινωνικοοικονομικούς δείκτες σε επίπεδο νομού και ευπάθειες στην υγεία, με την ισχυρότερη συσχέτιση που παρατηρείται στα ποσοστά των ατόμων που ζουν με χρόνια νεφρική νόσο και ζουν σε γηροκομεία. Η μελέτη από τους ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Columbia Mailman υποδηλώνει ότι η χορήγηση εμβολίων με βάση αυτούς τους παράγοντες θα μπορούσε να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των σοβαρών αποτελεσμάτων, ιδίως των θανάτων. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης PLoS Medicine.

«Είναι γνωστό ότι οι θάνατοι από το COVID-19 συγκεντρώνονται σε κοινότητες με υποκείμενη υγεία και κοινωνικοοικονομικές ευπάθειες. Η μελέτη μας εκτιμά ότι αυξάνεται ο κίνδυνος από μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της υγείας και των κοινωνικοοικονομικών στις ΗΠΑ », λέει ο Sasikiran Kandula, MS, ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης και ανώτερος συνεργάτης στο Τμήμα Επιστημών Υγείας Περιβάλλοντος της Σχολής Δημόσιας Υγείας Columbia Mailman.

«Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να καθοδηγήσουν τη διανομή εμβολίων, ιδιαίτερα σε μέρη του κόσμου όπου η παροχή εμβολίων είναι περιορισμένη, προκειμένου να τα μεταφέρουν σε κοινότητες όπου χρειάζονται περισσότερο», προσθέτει ο ανώτερος συγγραφέας Jeffrey Shaman, Ph.D., καθηγητής περιβαλλοντικών επιστήμες της υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Columbia Mailman.

Επί του παρόντος, οι στρατηγικές εμβολιασμού COVID-19 στις Ηνωμένες Πολιτείες ενημερώνονται από μεμονωμένα χαρακτηριστικά όπως η ηλικία και το επάγγελμα. Η αποτελεσματικότητα της υγείας σε επίπεδο πληθυσμού και των κοινωνικοοικονομικών δεικτών για τον προσδιορισμό του κινδύνου θνησιμότητας COVID-19 δεν μελετάται.

Για να δοκιμάσουν την υπόθεσή τους ότι οι δείκτες υγείας και κοινωνικοοικονομικοί μπορούν να μοντελοποιήσουν με ακρίβεια τον κίνδυνο θνησιμότητας COVID-19, οι Shaman και Kandula εξήγαγαν εκτιμήσεις σε επίπεδο νομού 14 δεικτών που σχετίζονται με τη θνησιμότητα COVID-19 από δημόσιες πηγές δεδομένων. Στη συνέχεια μοντελοποίησαν το ποσοστό θνησιμότητας COVID-19 σε επίπεδο νομού που εξηγείται από προσδιορισμένους δείκτες υγείας και κοινωνικοοικονομικών και αξιολόγησαν την εκτιμώμενη επίδραση κάθε προγνωστικού παράγοντα.

Διαπίστωσαν ότι το 43 τοις εκατό της μεταβλητότητας στη θνησιμότητα COVID-19 στις ΗΠΑ μπορεί να ανιχνευθεί σε 9 κοινωνικοοικονομικούς δείκτες σε επίπεδο νομού και ευπάθειες στην υγεία μετά την προσαρμογή των συσχετίσεων στα ποσοστά θανάτων μεταξύ γειτονικών χωρών.

Μεταξύ των δεικτών υγείας, η θνησιμότητα εκτιμάται ότι αυξάνεται κατά 43 ανά χίλιους κατοίκους για κάθε 1% αύξηση του επιπολασμού της χρόνιας νεφρικής νόσου και κατά 10 για χρόνια καρδιακή νόσο, 7 για διαβήτη, 4 για ΧΑΠ, 4 για υψηλή χοληστερόλη, 3 για υψηλή αρτηριακή πίεση και 3 για τον επιπολασμό της παχυσαρκίας αντίστοιχα. Μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών δεικτών, η θνησιμότητα εκτιμάται ότι αυξάνεται κατά 39 θανάτους ανά χίλια για κάθε 1 τοις εκατό αύξηση του ποσοστού που ζουν σε γηροκομεία και κατά 3 και 2 για κάθε 1 τοις εκατό αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που είναι ηλικιωμένοι (65+ ετών) και ανασφάλιστους 18-64 ετών, αντίστοιχα. Το ποσοστό θνησιμότητας εκτιμάται ότι μειώνεται κατά 2 για κάθε χίλια αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος.

Παρόλο που η έρευνα προτείνει συσχέτιση μεταξύ της υγείας και των κοινωνικοοικονομικών δεικτών και της θνησιμότητας COVID-19, η μελέτη περιορίστηκε από καθυστερήσεις στην αναφορά περιπτώσεων και θανάτων COVID-19, και ως εκ τούτου αυτοί ενδέχεται να έχουν υποτιμηθεί.