Přidání ipilimumabu k nivolumabu není lepší u předléčené skvamózní nemalobuněčné rakoviny plic

Přidání ipilimumabu k nivolumabu není lepší u předupraveného skvamózního NSCLC

(HealthDay) - U pacientů s pokročilým, nemalobuněčným karcinomem plic (Sq) bez předchozí léčby chemoterapií, nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), ipilimumab přidaný k nivolumabu nezlepšuje výsledky oproti samotnému nivolumabu, podle studie zveřejněné online 15. července JAMA Onkologie.

Scott N. Gettinger, MD, z Yale Cancer Center v New Haven v Connecticutu a jeho kolegové zahrnovali 252 pacientů s pokročilým, předléčeným a dosud neléčeným imunoterapií SqNSCLC a Zubrodovým skóre 0 (asymptomatické) až 1 (symptomatické, ale zcela ambulantní) s progrese onemocnění po standardní chemoterapii na bázi platiny v otevřené studii fáze 3. Účastníci byli náhodně přiřazeni buď k nivolumabu / ipilimumabu nebo k nivolumabu samotnému (125, respektive 127).

Při plánované průběžné analýze byla studie pro marnost uzavřena. Vědci nezaznamenali žádný významný rozdíl mezi skupinami v celkovém přežití (poměr rizik, 0.87; 95% interval spolehlivosti, 0.66 až 1.16; P = 0.34). Medián přežití byl 10 a 11 měsíců ve skupinách nivolumab / ipilimumab a nivolumab. Míra rizika přežití bez progrese (IA-PFS) hodnocená zkoušejícím byla 0.80 (95% interval spolehlivosti, 0.61 až 1.03; P = 0.09); medián IA-PFS byl 3.8 a 2.9 měsíce pro nivolumab / ipilimumab a nivolumab. Nežádoucí účinky související s léčbou stupně 3 nebo vyšší se vyskytly u 39.5 a 33.3 procenta těch, kteří dostávali nivolumab / ipilimumab a nivolumab.

„V současné době neexistuje možnost imunoterapie pro pacienty, u kterých došlo k progresi onemocnění při léčbě inhibitorem 1 osy programovanou smrtí,“ píší autoři.

Několik autorů zveřejnilo finanční vazby na biofarmaceutické společnosti, včetně Bristol Myers Squibb, výrobce ipilimumabu.